Европска Унија: Станува на сила забраната за пластика за еднократна употреба

На 2 јули 2021 година, Директивата за пластика за еднократна употреба стапи на сила во Европската унија (ЕУ).Директивата забранува одредени пластики за еднократна употреба за кои се достапни алтернативи.„Пластичен производ за еднократна употреба“ се дефинира како производ кој е целосно или делумно направен од пластика и кој не е замислен, дизајниран или ставен на пазарот за да се користи повеќе пати за иста цел.Европската комисија објави упатства, вклучувајќи примери, за тоа што треба да се смета за пластичен производ за еднократна употреба.(Директива чл. 12.)

За другите пластични артикли за еднократна употреба, земјите-членки на ЕУ мора да ја ограничат нивната употреба преку национални мерки за намалување на потрошувачката, посебна цел за рециклирање за пластични шишиња, барања за дизајн за пластични шишиња и задолжителни етикети за пластични производи за информирање на потрошувачите.Дополнително, директивата ја проширува одговорноста на производителот, што значи дека производителите ќе мора да ги покријат трошоците за расчистување со управувањето со отпадот, собирање податоци и подигање на свеста за одредени производи.Земјите-членки на ЕУ мора да ги спроведат мерките до 3 јули 2021 година, со исклучок на барањата за дизајн на производи за шишиња, кои ќе важат од 3 јули 2024 година. (чл. 17.)

Директивата ја спроведува стратегијата на ЕУ за пластика и има за цел „да ја промовира транзицијата [на ЕУ] кон кружна економија“.(чл. 1.)

Содржина на Директивата за пластика за еднократна употреба
Забрани на пазарот
Директивата забранува ставање на следната пластика за еднократна употреба достапна на пазарот во ЕУ:
❋ стапчиња од памук
❋ прибор за јадење (вилушки, ножеви, лажици, стапчиња за јадење)
❋ чинии
❋ сламки
❋ мешалки за пијалоци
❋ стапчиња за прицврстување и за поддршка на балони
❋ контејнери за храна изработени од експандиран полистирен
❋ контејнери за пијалоци направени од експандиран полистирен, вклучувајќи ги нивните капачиња и капаци
❋ чаши за пијалоци направени од експандиран полистирен, вклучувајќи ги нивните капаци и капаци
❋ производи направени од пластика што може да се разградува.(чл. 5 во врска со анекс, дел Б.)

Национални мерки за намалување на потрошувачката
Земјите-членки на ЕУ мора да преземат мерки за намалување на потрошувачката на одредени пластики за еднократна употреба за кои нема алтернатива.Од земјите-членки се бара да достават опис на мерките до Европската комисија и да го направат јавно достапен.Таквите мерки може да вклучуваат воспоставување национални цели за намалување, обезбедување алтернативи за повеќекратна употреба на местото на продажба на потрошувачите или наплата на пари за пластични производи за еднократна употреба.Земјите-членки на ЕУ мора да постигнат „амбициозно и одржливо намалување“ на потрошувачката на овие пластики за еднократна употреба „што ќе доведе до значителен пресврт на зголемената потрошувачка“ до 2026 година. Напредокот на потрошувачката и намалувањето мора да се следи и да се пријави до Европската комисија.(чл. 4.)

Посебни цели за собирање и барања за дизајн за пластични шишиња
До 2025 година, 77% од пластичните шишиња кои се пласираат на пазарот мора да се рециклираат.До 2029 година мора да се рециклира количина еднаква на 90%.Дополнително, ќе бидат имплементирани барањата за дизајн за пластични шишиња: до 2025 година, ПЕТ шишињата мора да содржат најмалку 25% рециклирана пластика во нивното производство.Оваа бројка се зголемува на 30% до 2030 година за сите шишиња.(чл. 6, став 5; чл. 9.)

Обележување
Хигиенските крпи (влошки), тампони и апликатори за тампони, влажни марамчиња, тутунски производи со филтри и чаши за пиење мора да носат ознака „впечатлива, јасно читлива и неизбришлива“ на пакувањето или на самиот производ.Етикетата мора да ги информира потрошувачите за соодветните опции за управување со отпадот за производот или средствата за отстранување на отпадот што треба да се избегнуваат, како и за присуството на пластика во производот и негативното влијание на ѓубрето.(чл. 7, став 1 во врска со анекс, дел Г.)

Проширена одговорност на производителот
Производителите мора да ги покријат трошоците за мерките за подигање на свеста, собирањето отпад, чистењето на отпадот и собирањето податоци и известувањето во однос на следните производи:
❋ контејнери за храна
❋ пакети и обвивки направени од флексибилен материјал
❋ контејнери за пијалоци со капацитет до 3 литри
❋ чаши за пијалоци, вклучувајќи ги нивните капаци и капаци
❋ лесни пластични кеси за носење
❋ тутунски производи со филтри
❋ влажни марамчиња
❋ балони (чл. 8, став 2, 3 во врска со анекс, дел Е.)
Сепак, не смеат да бидат покриени трошоците за собирање отпад во однос на влажните марамчиња и балони.

Подигнување на свеста
Директивата бара земјите-членки на ЕУ да го поттикнат одговорното однесување на потрошувачите и да ги информираат потрошувачите за алтернативите за повеќекратна употреба, како и за влијанијата од фрлањето отпад и друго несоодветно одлагање на отпадот врз животната средина и канализационата мрежа.(чл. 10.)

news

URL на изворот:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Време на објавување: 21.09.2021